فرهنگ خاص سيستم هاي کسب وکارالکترونيک

019

سيستمهاي کسب و کار الکترونيکي (EBS) که آخرين نسل سيستمهاي اطلاعاتي هستند توسط افرادي در کشورهاي مختلف و با زمينه هاي فرهنگي متفاوت مورد استفاده قرار ميگيرند.

تا کنون ملاحظات فرهنگي در خصوص نرم افزارها به تغيير زبان رابط کاربر و محلي سازي علايم و مقياسها محدود شده است و تحقيقات چنداني در خصوص هسته مرکزي سيستمهاي نرم افزاري EBS تا کنون صورت نپذيرفته و عمده نرم افزارهاي توليد شده تابع فرهنگ کاربردي غربي هستند.

اين پديده بعنوان يک مصنوع يک بعدي (از لحاظ فرهنگي) ممکن است در ميان مدت باعث تغييرات فرهنگي و حتي ايجاد فرهنگ يکپارچه جديدي در ميان کاربران اينگونه سيستمها شود.

براي جلوگيري از بروز چنين دگرگونيهاي فرهنگي بايستي پوسته و هسته مرکزي اين سيستمها به يک ميزان مورد توجه قرار گيرند. در حال حاضر دو نوع نگرش براي حل اين مشکل وجود دارد. روش اول معتقد به توسعه بومي سازي نرم افزارها در حدي بالاتر از رابط کاربر است. روش دوم بر بکارگيري راهکارهاي جديد طراحي نرم افزار بر اساس مدل Meta-Object تاکيد دارد.  سيستمهاي EBS بر اساس توسعه در وراي سازمانها و مقدور ساختن ارتباطات درون سازماني و برون سازماني شکل گرفته اند.

 

 

 

 

سازمان بکارگيرنده اين سيستمها ميتواند يک سازمان تجاري و يا هر سازماني که در زمينه تبادل اطلاعات، ارايه خدمات بورس و يا جابجايي کالا عمل ميکند باشد.

 

يک سيستم کسب و کار الکترونيکي در خيلي از جهات با ساير سيستمهاي اطلاعاتي تفاوتهاي بنيادين دارد. اين سيستمها متمرکز بر ساختارهاي شبکه بوده و حيات خود را از اتصال دايمي به اينترنت بدست مياورند.

 

سيستمهاي کارگزار به کارگزار نيازمند يکپارچگي بسيار بالاي فرايندهاي کاري در سطح بين سازمانها (مانند مديريت زنجيره تامين) ميباشد در حاليکه سيستمها کارگزار به مشتري بايستي اين امکان را فراهم کنند که تعداد بسيار زيادي از مشتريان از طريق اينترنت به سازمان ارايه دهنده کالا و يا خدمات دسترسي پيدا کند.

 

رابط کاربر معمولا در چنين حالتي از طريق يک مرورگر وب تامين ميشود و درک روش کار آنها آسان بوده و ساير نرم افزارهاي کاربردي نيز بطور عمومي از اين رابط کاربر استفاده ميکنند.

علاوه بر اينها فراگيربودن اينترنت و کاربرد گسترده آن در بين مردم ميتواند فرصتهاي بيشماري براي تغيير فرايندهاي کاري و ايجاد روشهاي جديدي از تعامل را باعث شود.

 

 

سيستمهاي EBS براي پياده سازي فرايندهاي کاري و ايجاد ارتباطات گسترده درون و برون سازي نيازمند بکارگيري آخرين پيشرفتها در زمينه نرم افزارو سخت افزار هستند. اين سيستمها دايما براساس برخورداري از امکانات سيستمهاي پشتيباني کننده تصميم و مذاکره، سيستمهاي پايگاه دانش، عملگرهاي نرم افزاري و ساير سيستمهاي نرم افزاري توسعه ميابند.

 

محدوده اين سيستمها ساير سيستمهاي اطلاعاتي يکپارچه برپا شده در واحدهاي صف و ستاد در سازمانها را درنورديده و سازمانهاي فعال در زنجيره هاي تامين و حتي سازمانهاي رقيب را نيز تحت تاثير قرار ميدهند.

 

از لحاظ تاثيرگذاري نيز بعلت اينکه اين سيستمها توسط افراد و سازمانهاي بسياري در سراسر دنيا استفاده ميشوند، ساختارهاي سازماني را متحول نموده، فرايندهاي کاري را دگرگون کرده و حتي روشهاي ارتباط با مشتري و نحوه تصميم گيري مشتريان در مورد خريد را نيز تحت تاثير قرار ميدهند.

 

درحل حاضر اغلب سيستمهاي کاربردي در زمينه کسب و کار الکترونيکي که به جهان معرفي ميشوند در Silicon Valley آمريکا توليد ميشوند. حتي آن سيستمهايي که در جاهاي ديگر نيز توليد ميشوند تمايل زيادي به استفاده از نگرشهاي اقتصادي و تجاري Silicon Valley دارند.

نگرش غالب در توسعه سيستمهاي EBS در نگاه نئوليبرال دانشمندان به جهان ريشه دارد. بر طبق اين نگاه جهان در مقياس بزرگ، از پيشگامان و پيروان تشکيل يافته است.

 

پيشگامان داراي نگرش خاص بوده و قواعد، خودشان و هرکسي را که قرار است با اين قواعد کار کند را تعريف ميکنند. در نتيجه اين کار طبقه جديدي شکل يافته و فرهنگ سوم شکل ميگيرد. پيروان در اين فرهنگ تکنوکراتيک بعلت سياستهايي که موجب کندي پيشرفت ايشان ميشود کلافه شده و در نتيجه غالبا باعث کندي روند حرکت پيشگامان نيز ميشوند.

 

اين واقعيت انکارناپذير است که چون کشور آمريکا نقش پيشرو در طراحي و توسعه اينگونه سيستمها را بعهده داشته، قواعد و سياستهاي اقتصادي و فرهنگي اينگونه سيستمها نيز طبعا تابع سياستهاي کلان اقتصادي و اجتماعي آمريکا خواهد بود.

 

اما خوشبختانه کشورهاي ديگر نيز با آگاهي از اين موضوع کوشش ميکنند که چنين سيستمهايي را بر اساس مدلهاي فرهنگ کاري خودشان طراحي و توليد کنند که کشور هندوستان در اين زمينه فعاليتهاي زيادي را انجام داده است.

 

بطور قطع اينترنت بعنوان يک رسانه، مرزهاي جغرافيايي را کمرنگ کرده و باعث گستردگي بازارهاي محلي و منطقه اي تا سطح جهاني شده و محدوده هاي سازمانها را تا حد بسيار زيادي توسعه داده است.

 

آنچه در اين ميان ميتواند در مقام يک پيرو مارا در عرصه بکارگيري اين پديده ( بعنوان عاملي موثر در افزايش بهره وري اقتصادي و اثربخشي فعاليتها ) کمک نمايد جهت گيري صحيح تحليلگران و طراحان سيستم ها در شناخت صحيح از ساختارها و روابط درون و برون سازماني، فرايندهاي کاري و تمايلات فرهنگي کاربران اين سيستمها در هر بخش از اقتصاد است.

 

وضعيت در ايران :

 

در کشور ما با وجود سابقه نسبتا کوتاه حضور اينترنت در عرصه کسب و کار و اقتصاد کشور، بارقه هايي از گرايش سازمانها و بنگاههاي اقتصادي به استفاده کاربردي از اين پديده مشاهده ميشود که موجب اميدواري است.

 

در حال حاضر بسياري از شرکتها و سازمانهاي ايراني نياز به استفاده از نرم افزارهاي کاربردي را کاملا درک کرده و در بسياري از موارد بطور گسترده اي فعاليتهاي خود را از طريق اينگونه نرم افزارها سازماندهي نموده اند.

 

متاسفانه مرجع آماري رسمي و مستندي در کشور نيست که ميزان سرمايه گذاريهاي نرم افزاري و آموزشي شرکتها و موسسات ( بعنوان زيربناي ايجاد مغز افزار – Brainware – و مالکيت دانش – Intellectual Property ) را نشان دهد تا از اين طريق بتوان به ميزان نفوذ و فراگيرشدن نرم افزارهاي کاربردي در عرصه اقتصاد کشور پي برد.

 

اما آنچه که مشخص است از يکسو با تلاشهاي انجام شده در زمينه جذب سرمايه هاي خارجي و عضويت در سازمان تجارت جهاني (WTO) و ارتباط با شرکتها و سازمانهاي بين المللي و از سو ي ديگر با توسعه فرهنگ استفاده کاربردي از فن آوري اطلاعات و اينترنت در بين مديران ارشد اقتصاد کشور، نياز به توسعه سيستمهاي EBS در کشور بطور چشمگيري توسعه خواهد يافت.

 

در اين خصوص ضروري بنظر ميرسد که پيش از حرکت عجولانه بسوي استفاده از مدلهاي طراحي و توسعه سيستمهاي EBS با نگرشهاي رايج در Silicon Valley نسبت به شناخت دقيق و موشکافانه از فرايندهاي کاري سازمانهاي ايراني و زمينه فرهنگي هريک از آنها اقدام کرده و با آگاهي از مقاومتهاي فرهنگي که انسانها در برابر اعمال تغييرات در روالهاي رايج کار از خود نشان ميدهند نسبت به مهندسي مجدد و پياده سازي فرايندهاي کاري جديد در سيستمهاي EBS اقدام نمود.

 

در نتيجه چنين نگرشي، ايجاد فرايندهاي کاري که با روحيه و فرهنگ کاري مردم کشورمان نزديکتر بوده و حداقل ميزان تغييرات را در زيربناي سازمانها ايجاد کند امکانپذير شده و از سوي ديگر تا حد زيادي امکان توسعه مرزهاي کاري سازمانها و ارتباط موثر با ساير عوامل کاري در داخل و خارج از کشور از طريق بستر اينترنت را ميسر ميسازد

 

متاسفانه سرمايه گذاريهاي آموزشي در خصوص فرهنگسازي براي توسعه سيستمهاي نرم افزاري بر پايه اينترنت در کشورمان بسيار پايين بوده و بسياري از مديران ارشد اقتصادي در کشورمان هنوز اعتقادي به استفاده کاربردي از اينترنت براي سازمان دادن به فرايندهاي کاري سازمان تحت امر خويش ندارند.

 

در قياس با سرمايه گذاريهاي سازمانهاي ايراني در خصوص سخت افزار و خدمات وابسته به آن، متاسفانه سطح سرمايه گذاريهاي نرم افزاري و آموزشي بسيار نازل بوده است.

 

طبعا رواج فرهنگ و دانش مرتبط با اين موضوع در بين مديران ارشد تا حد بسيار زيادي ميتواند نگرش صحيح مديران تصميم گيرنده و اثرگذار بر تحول سازمانها را تقويت کرده و باعث شکل گيري صحيح هسته سيستمهاي EBS در سازمانها گردد.

 

  • e-Business Systems
  • Business to Business )B2B)
  • Business to Consumer )B2C)
  • Browser Interaction

 

آرش مومني، سايت هاي خبري آي تي ايران ،باشگاه انديشه

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس